BİLDİRİ KONULARI

  • Türk zihniyet dünyası ve hayat felsefesini aktüel hâle getirmede Ahmed Yesevî’nin sunduğu imkânlar,
  • Yerli olandan kalkarak evrensel olana ulaşmada Ahmed Yesevî ve Yesevîliğin rolü,
  • Günümüz Yesevîlik algısının evrensel ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi ve Ahmed Yesevî’yi günümüz koşullarına göre yeniden anlamak,
  • Ahmed Yesevî’yi yetiştiği coğrafî mekânın siyasî ve içtimaî ortamını günümüz koşullarında yerel düşünüp küresel davranarak bir daha değerlendirmek,
  • Ahmed Yesevî’nin Türk din anlayışını biçimlendirici özelliğini teknik açıdan net bir biçimde ortaya çıkarılması,
  • Ahmed Yesevî’nin yetiştiği dönemde dinî, siyasî, insanî ve fikrî akımları küresel ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden yorumlamak,
  • Ahmed Yesevîyi fıkıh, kelâm, tefsir ve ahlâk boyutunda günümüz ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bir daha değerlendirmek,
  • Ahmed Yesevî’nin yetiştiği ve bulunduğu coğrafyada kültürel ve entelektüel hayatı küresel bir bakış açısıyla bir daha gözden geçirmek,
  • Ahmed Yesevî’nin metodolojisini ve bu metodolojinin diğer dini düşünce sistemleri arasındaki yerini günümüz metodolojik gelişmeleri açısından bir daha tespit etmek,
  • Ahmed Yesevî ve ardıllarını (temsilcilerini) günümüz ihtiyaçları çerçevesinde bir daha yorumlamak.