МАҚАЛАНЫ РӘСІМДЕУГЕ ҚОЙЫЛА

1. Баяндама түйіндері мен мәтіндері қазақ, түрік, араб және ағылшын тілдерінде жазылады.  

2. Баяндама түйіні 300 сөзден аспауы тиіс.

3. Баяндамалар бұрын басқа жерде жарияланбаған болуы керек.

4. Баяндаманың мәтіндері 12, ал сілтемелер 10 шрифтпен 1 интервал аралығымен жазылуы тиіс.

5. Баяндама мәтіні мен түйіні Microsoft Word бағдарламасында жазылуы және көрсетілген электронды пошта адресіне жіберілуі керек. 

6. Симпозиумда әр баяндамашыға 15 минут уақыт беріледі.

7. Қатысушылар баяндама мәтінімен және түйінімен бірге өз өмірбаянын, ғылыми атағын, жұмыс орнын және хабарласу мәліметтерін жіберуі керек.
8. Баяндама түйіні мен хабарласу мәліметтері электронды пошта арқылы мына мекен-жайға yesevisempozyum2016@gmail.com жіберілуі керек.

9. Қабылданған баяндамалар белгіленген мерзімде жарияланады.